Login
Print
Group Companies
 


Có hai trạm thu mua cà phê tại các vùng trồng cà phê chính:

 

 

Chúng tôi đang liên kết chặt chẽ với công ty EDE, một công ty tư vấn của Hanns R. Neumann Stiftung (nhà sáng lập), thực hiện một dự án được tài trợ bởi Douwe Egberts Foundation. Theo đó Công ty Tư vấn E.D.E. hỗ trợ kỹ thuật cho khoảng 800 nông dân trong khu vực, đồng thời chúng tôi cam kết mua cà phê của họ nhằm khuyến khích các dự án.